fbpx
Hàng triệu nội dung hữu ích dành riêng cho bạn đã sẵn sàng. Tìm hiểu thêm
Python, Ngôn ngữ lập trình, Công nghệ

Các toán tử thường dùng trong Python

Tran Duy Thanh Level 5
.
3 min read

Mỗi một ngôn ngữ lập trình đều có tập các toán tử thường dùng và đa phần chúng khá giống nhau. Những bạn nào đã học C++, java, C# thì qua Python cũng tương tự. Trong Python còn bổ sung thêm nhiều toán tử khá hữu ích khác nữa, dưới này tôi liệt kê 4 loại toán tử cơ bản thường dùng nhất trong Python (các loại khác bạn có thể xem thêm tại: https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html):

  1. Toán tử số học cơ bản
  2. Toán tử gán
  3. Toán tử So sánh
  4. Toán tử Logic
  5. Độ ưu tiên toán tử

Bây giờ ta đi chi tiết vào từng loại toán tử:

1. Toán tử số học cơ bản:

Toán tửMô tảVí dụ
 + Cộng 12 + 4.9 => kết quả  16.9
 – Trừ 3.98 – 4 => kết quả  -0.02
 * Nhân 2 * 3.4 => kết quả 6.8
 / Chia 9 / 2 => kết quả 4.5
 //Chia lấy phần nguyên 9 // 2 => kết quả 4
 % Chia lấy phần dư 9%2 =>kết quả 1
 ** Lũy thừa 3**4=>kết quả 81

2. Toán tử gán:

Toán tửMô tảVí dụTương đương với
 = Phép gán giá trị bên phải cho biến bên trái dấu bằng x=5
 += Cộng và gánx=2x+=5

==>x=7

 x=x+5
 -= Trừ và gánx=2x-=5

==>x=-3

 x=x-5
 *= Nhân và gánx=2x*=5

==>x=10

 x=x*5
 /= Chia và gánx=7x/=5

==>x=1.4

 x=x/5
 //= Chia và gán (lấy nguyên)x=7x//=5

==>x=1

 x=x//5
%= Chia lấy dư x=7x%=5

==>x=2

x=x%5
  **=Lấy lũy thừa và gán x=2x**=3==>x là 2 mũ 3 =8  x=x**3

3. Toán tử So sánh:

Toán tửMô tảVí dụ
==So sánh bằng5 == 5 => kết quả True
!=So sánh không bằng5 != 5  => kết quả False
<So sánh nhỏ hơn5 < 5  => kết quả False
<=So sánh nhỏ hơn hoặc bằgg5 <= 5 => kết quả True
>So sánh lớn hơn5 > 5.5 => kết quả False
>=So sánh lớn hơn hoặc bằng113>= 5 => kết quả True
isTrả về true nếu các biến ở hai bên toán tử cùng trỏ tới một đối tượng(hoặc cùng giá trị), nếu không là falsex=5

y=5
print(x is y)
=>kết quả là True
is notTrả về false nếu các biến ở hai bên toán tử cùng trỏ tới một đối tượng(hoặc cùng giá trị), nếu không là truex=5

y=5
print(x is not y)
=>kết quả là False

4. Toán tử Logic:

Toán tửMô tảVí dụ
 andToán tử Và: Nếu cả hai điều kiện là True thì kết quả sẽ là True x=2016

print(x%4==0 and x%100!=0)
=>True
 orToán tử Hoặc: Chỉ cần một điều kiện True thì nó True, tất cả điều kiện False thì nó False
x=2016
print((x%4==0 and x%100!=0) or x%400==0)
=>True
 notToán tử Phủ định. Thông thường nó được dùng để đảo ngược trạng thái logic của toán hạng x=4

if (not x>=5):
    print("Ngắm gà khỏa thân và nải chuối")
else:
    print("Đậu")

5. Độ ưu tiên toán tử:

Python có ràng buộc thứ tự ưu tiên của các toán tử. Tuy nhiên tốt nhất là các bạn hay điều khiển nó bằng cách dùng cặp ngoặc tròn ( ) để nó rõ nghĩa hơn. Bảng dưới đây để tham khảo độ ưu tiên từ cao xuống thấp (tuy nhiên có thể quên nó đi mà hãy dùng ngoặc tròn () để chỉ định rõ).

Thứ tự ưu tiênToán tửMiêu tả
1**Toán tử mũ
2* / % //Phép nhân, chia, lấy phần dư và phép chia lấy phần nguyên
3+ –Toán tử Cộng, Trừ
4<= < > >=Các toán tử so sánh
5<> == !=Các toán tử so sánh
6= %= /= //= -= += *= **=Các toán tử gán
7is , is notCác toán tử so sánh
8not, or, andCác toán tử Logic

Như vậy tới đây tôi đã hướng dẫn xong các toán tử thường dùng nhất trong Python, các bạn chú ý học kỹ và hiểu được nó thông qua các ví dụ. Bạn bạn cũng nên tham khảo trực tiếp từ https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html để hiểu thêm nhiều kiến thức khác liên quan tới các toán tử trong Python nhé

Các bạn có thể tải source code bài này ở đây: Link tải source code

Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng tham gia.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Nhấp vào “Đăng ký” để chấp nhận Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Toppick.