fbpx
Hàng triệu nội dung hữu ích dành riêng cho bạn đã sẵn sàng. Tìm hiểu thêm
Python, Công nghệ

Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python

Tran Duy Thanh Level 5
.
3 min read

Ở bài trước tôi đã giới thiệu cách tạo Project Python trong Pycharm. Trong bài này tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python nhé.

1. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python:

 • Kiểu int: Kiểu số nguyên (không có chứa dấu chấm thập phân), có thể lưu các số nguyên âm và dương.
  • Ví dụ: 113, -114
 • Kiểu float: Kiểu số thực (có chứa dấu chấm thập phân),
  • ví dụ: 5.2, -7.3
 • Kiểu complex: Kiểu số phức,
  • ví dụ 1: z = 2+3j thì 2 là phần thực, 3 là phần ảo (j là từ khóa để đánh dấu phần ảo)
  • ví dụ 2: z=complex(2,3) thì 2 là phần thực, 3 là phần ảo
  • khi xuất kết quả ta có thể xuất:
   • print(“Phần thực= “,z.real) ==>Phần thực= 2
   • print(“Phần ảo= “,z.imag) ==> Phần ảo= 3
 • Kiểu str: Kiểu chuỗi, để trong nháy đôi hoặc nháy đơn
  • Ví dụ: “Obama”, ‘Putin’
 • Kiểu bool: Kiểu luận lý, để lưu True hoặc False
  • Ví dụ 1: t1=True
  • Ví dụ 2: t2=False

2. Khai báo biến trong Python

Trong Python một biến không cần khai báo kiểu dữ liệu, khi ta gán giá trị thì tự động Python sẽ nội suy ra kiểu dữ liệu của biến. Như vậy một biến có thể có nhiều kiểu dữ liệu tùy thuộc vào giá trị mà ta gán. Ta có thể dùng hàm type() để kiểm tra kiểu dữ liệu của biến

Ví dụ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
x=5
print(type(x))
x='teo'
print(type(x))
x=True
print(type(x))
x=5.5
print(type(x))
x=complex(113,114)
print(type(x))

Kết quả lần lượt sẽ có kiểu dữ liệu của x là:

Với x = 5 ta có kiểu dữ liệu: <class ‘int’>
Với x = ‘teo’ ta có kiểu dữ liệu:<class ‘str’>
Với x = True ta có kiểu dữ liệu:<class ‘bool’>
Với x = 5.5 ta có kiểu dữ liệu:<class ‘float’>
Với x = complex(113,114) ta có kiểu dữ liệu:<class ‘complex’>

3. Cách xóa biến

Trong Python có một điểm thú vị là: Nếu biến đó đang tồn tại mà ta xóa nó đi thì không còn sử dụng được nữa (tương tự trong C++ khi chúng ta thu hồi bộ nhớ của con trỏ vậy), Python dùng từ khóa del để xóa:

1
2
3
4
x="Obama"
print(x)
del  x
print(x)

Lệnh trên chạy lên sẽ bị báo lỗi ngay dòng xuất x thứ 2, chi tiết kết quả:

Obama
Traceback (most recent call last):
File “F:/Study/Python/HelloWorld/FirstProject.py”, line 6, in 
print(x)
NameError: name ‘x’ is not defined

4. Cách kiểm tra vùng lưu trữ giá trị của các biến int, float

Ta có thể kiểm tra vùng lưu trữ giá trị của các biên int, float bằng cách import thư viện sys để có thể xem được chi tiết:

1
2
3
4
5
6
7
import sys
print("Thông tin chi tiết của int:")
print(sys.int_info)
print("Thông tin chi tiết của float:")
print(sys.float_info)

Kết quả:

Thông tin chi tiết của int:
sys.int_info(bits_per_digit=15, sizeof_digit=2)
Thông tin chi tiết của float:
sys.float_info(max=1.7976931348623157e+308, max_exp=1024, max_10_exp=308, min=2.2250738585072014e-308, min_exp=-1021, min_10_exp=-307, dig=15, mant_dig=53, epsilon=2.220446049250313e-16, radix=2, rounds=1)

Như vậy Tôi đã hướng dẫn xong các kiểu dữ liệu cũng như cách khai báo biến trong Python cũng như việc xóa biến, kiểm tra vùng lưu trữ, việc nắm được kiểu dữ liệu khá quan trong vì nó giúp chúng ta chọn kiểu dữ liệu phù hợp để tối ưu hóa hệ thống.

Các bạn có thể tải source code ở đây: Link tải source code

Chúc các bạn thành công.

Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng trở lại.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Chào mừng tham gia.

Đăng nhập sẽ giúp cá nhân hoá nội dung trang chủ của bạn, theo dõi các chủ đề yêu thích và tương tác với các bài viết bạn yêu thích.


Nhấp vào “Đăng ký” để chấp nhận Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Toppick.